manipulation av spelautomater strafflagen

Enligt utredningens uppfattning torde det vara ofrånkomligt att spel även i framtiden kommer att tillhandahållas på utländska fartyg i trafik mellan Sverige och casino spel gratis video utlandet.
Enbart Liseberg hade år 1975 en intäkt från 25-öres-automaterna av gratis online slot machine spel bonus styrelsen 1,8 milj.För att undvika att utomstående spelar har efter önskemål från polismästaren lokalen byggts om så att man inte kommer in i spellokalen utan att ha passerat matsalen.Många människor har drivna av speliver blivit helt ekonomiskt blottade genom spel på enarmade banditer.1977/78: 9 95 visar även, att frågan blir mer värdeladdad vid ökad spelbenägenhet.Andra eventuella gränsdragningsproblem bör kunna lösas av lotterinämnden i anslutning till prövningen av enskilda ärenden.Korruption och mutor i företags- och myndighetsverksamhet korruptio ja lahjonta yritys- ja viranomaistoiminnassa ).
Enligt utredningens uppfattning är de av restaurangbranschen och utställarföretagen föreslagna åtgärderna inte tillräckliga för att undanröja fortsatta risker för sociala vådor.
Det finns emellertid enligt vår mening goda utsikter att kunna göra detta genom en fastare reglering och en bättre casino spel företag 50 50 odds kontroll inom den ram som fastställts i 1972 års lagstiftning.Polisstyrelsen i Stockholms poUsdistrikt angav i yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län i samma ärende, att spel.En annan åtgärd som har föreslagits och som jag vill ta fasta på är maximering av antalet spelautomater som får ställas upp i samband med restaurangrörelse.StäUen eller i samband med bingo.Punktskatteutredningen använde sig dock av begreppet "yrkesmässigt" och menade, att utgångspunkten skulle vara att skatt skulle utgå så snart spelet var att anse som yrkesmässigt anordnat.Innefattade tillståndsplikt för automatspel, lades inte till grund för lagstiftning.4 Utredningen 1 fråga om förslagen i lotteriutredningens delbetänkande får jag hänvisa till bilaga.
1 den mån ansökan görs om annat automatspel än spel på enarmade banditer och liknande apparater i samband med bingo synes en samordnad bedömning inte behövlig.
1977/78: 9 134 ket stort antal företag kan i dag inte fylla dessa krav utan att ta spelintäkterna i anspråk.